Result

यस विद्यालयबाट एस.एल.सी.मा उत्तीर्ण भएका २०२७ सालदेखि हालसम्मका विद्यार्थीहरुको विवरण

यस विद्यालयबाट एस.एल.सी.मा उत्तीर्ण भएका २०२७ सालदेखि हालसम्मका विद्यार्थीहरुको विवरण
२०२७ साल
जम्मा जाँच दिएको विद्यार्थी सङ्ख्या २६
उत्तीर्ण प्रतिशत १५
२०२८ साल
जम्मा जाँच दिएको विद्यार्थी सङ्ख्या ३७
उत्तीर्ण प्रतिशत ३५
२०२९ साल
जम्मा जाँच दिएको विद्यार्थी सङ्ख्या २९
उत्तीर्ण प्रतिशत २४
२०३० साल ……………. Click Here for More!